VIDEO

 

 

    

 

V PODLASKI SPŁYW Z PSEM  /  5TH PODLASIAN KAYAKING WITH DOGS

 

 

 

 

IV PODLASKI SPŁYW Z PSEM  /  4TH PODLASIAN KAYAKING WITH DOGS

 

 

 EVENT EDUKACYJNY - SZCZENIAKOWO 2017